top of page
thumb2-blue-orange-islamic-texture-islam

فاکولته  اقتصاد موسسه تحصیلات عالی در سال ۱۳۹۷ ه ش تاسیس گردیده و همیشه در تلاش است تا کادر متخصص و کار ازموده منجمنت و اداره تشبثات و امور مالی و بانکی را تقدیم جامعه نماید چون فاکولته اقتصاد مولد نیروی کار برای نهاد های اقتصادی منجمنت , احصائیه و مالی و بانکی مملکت میباشد، لذا ایجاب مینماید تا تدریس و اموزش در این نهاد تحصیلی با توجه به نیاز های زمان و ارزش های جامعه عیار گردد.

تحقق این امر کار سهل و اسانی نبوده و همیشه با چالش ها و مشکلات همراه بوده است. خصوصا در حال حاضر که بحث اقتصاد و بازار ازاد در جامعه یکی از ضروریات مبرم جامعه ما تلقی میگردد. این رسالت هر چی بیشتر تقویت گردیده و فاکولته  اقتصاد را مکلف میسازد تا در اموزش نسل جوان نیاز های فعلی و اینده نهاد های اقتصادی را مدنظر گرفته تا از یک جهت وجهه از دست رفته نهاد های اقتصادی را در امر مبارزه با رشد اقتصاد بازار ازاد و تشبثات دوباره احیا نموده و از جانب دیگر منحیث یک نهاد علمی و اکادمیک ادای رسالت نماید. مدت تحصیل در فاکولته  اقتصاد موسسه تحصیلات عالی خصوصی ازهر ۴ سال میباشد. همچنان فارغان صنوف چهاردهم تعلیم و تربیه در رشته اقتصاد می توانند دروس تکمیلی خویش را در این فاکولته سپری نموده و حایز سند لیسانس گردند.

 دو سال اول دوره تحصیل بشکل عمومی بوده و محصلین دروس مشترک را با هم تعقیب مینمایند. در شروع سال سوم محصلین به چهار رشته جداگانه و تخصصی تقسیم شده و به ادامه دروس شان میپردازند

 

دیدگاه فاکولته  اقتصاد

دانشکدۀ اقتصاد از طریق آموزش و تربیت کادرهای مسلکی اقتصادی نسل جوان و با ارایه خدمات با کیفیت آموزشی و عملی، خود را موظف می‏داند؛ تا از طریق فراگیری مسایل علمی و عملی دانش اقتصاد، محصلان رشته اقتصاد این موسسه  را به رشد لازم برساند.

 

ماموریت فاکولته  اقتصاد

دانشکدۀ اقتصاد خود را موظف می‏داند؛ تا با ارایۀ آموزش‏های نوین درعرصۀ اقتصادی و تجاری و تفهیم درست آن به محصلین جهت نایل شدن به رشد و توسعه اقتصادی کشور، تمام تلاش خود را انجام دهد.

 

 فاکولته  اقتصاد موسسه تحصیلات عالی خصوصی ازهر  به عنوان یک نهاد تحصیلی درچوکات قوانین نافذه کشور و وزارت تحصیلات عالی تلاش داد تا به برترین جایگاه درسطح ملی در تربیت  نیروهای متخصص وکارآفرین مطابق بانیاز بازار کار از طریق تدریس دست یافته ودرحل مسایل جامعه ازطریق تحقیق و دریافت  راه حل های علمی اهتمام ورزد.

 

اهداف فاکولته  اقتصاد

 

فاکولته اقتصاد موسسه تحصیلات عالی ازهر  در حال حاضر دربخش های روزانه وشبانه فارغین به سویه لیسانس را عرضه میدارد ومتعهد به فراهم نمودن وانتقال دانش و مهارت های اقتصادی مدرن و عملی در جامعه و عرضه خدمات تحصیلی جهت رفع نیاز مندی های جامعه و بازار کار درسطح ملی وبین المللی می باشد.

 

دیپارتمنت منجمنت و اداره تشبثات

 

دیپارتمنت منجمنت و اداره تشبثات فاکولته  اقتصاد موسسه تحصیلات عالی ازهر  نظر به ضرورت جامعه همزمان با تشکیل فاکولته  اقتصاد در سال ۱۳۹۷ هجری شمسی آغاز به فعالیت کرد. اولین دوره کانکور ورودی این دیپارتمنت در بهار سال ۱۳۹۷ دایر گردید. تعداد اساتید این دیپارتمنت  ۲۷ تن بوده که اکثریت شان دارای سند ماستری و دکتورا می باشند .

دیدگاه 

 

دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات دانشکدۀ اقتصاد از طریق آموزش و تربیت کادرهای مسلکی درزمینه مدیریت و اداره تشبثات نسل جوان و با ارایه خدمات با کیفیت آموزشی و عملی، خود را موظف می‏داند تا از طریق فراگیری مسایل علمی و عملی دانش مدیریت و اداره تشبثات، محصلان رشته این دیپارتمنت را به رشد لازم و همه جانبه درین زمینه برساند.

ماموریت

دیپارتمنت منجمنت و اداره تشبثات دانشکدۀ اقتصاد خود را موظف می‏داند تا با ارایۀ آموزش‏های  نوین در عرصۀ مدیریت, اداره تشبثات وتجاری متناسب با نیاز بازار کار و تفهیم درست آن به محصلین جهت نایل شدن به رشد و توسعه اقتصادی کشو، تمام تلاش خود را انجام دهد.

 

دیپارتمنت امور مالی و بانکی

 

دیپارتمنت بانکداری بنابر ضرورت سنجی و مطالعه نیاز بازار کار برای کدر مسلکی در این رشته به سال ۱۳۹۷ در چوکات   فاکولته  اقتصاد تأسیس گردید. سیستم مالی و بانکی کشور از جمله بخش های مهم اقتصادی کشور بشمار می رود که در پی تحولات چشمگیر دهه اخیر پیشرفت ها و گام های قابل توجه ای در متبارز ساختن نقش خود در اقتصاد کشور حاصل نموده است. بانکداری در افغانستان از بدو تأسیس در سال ۱۳۱۲ تا یک دهه اخیر کدام گسترش چشمگیری در کشور نداشته است ولی بنا بر تکیه به نظام اقتصادی کشور و انفاذ قوانین جدید تجارتی و بانکی از لحاظ کمی و کیفی رشد قابل ملاحظه ای داشته است. در راستای تقویت این رشد و همسو نمودن فعالیت های بانکداری در کشور با توجه به نیاز و ضرورت های کشور و جامعه افغانی فقدان کدر مسلکی در این رشته از جمله مسائل چالش برانگیز می تواند دانسته شود. لذا بر این ملحوظ فاکولته اقتصاد با بررسی از نیاز فزاینده بازار کار به کدرهای مسلکی در بانکداری اقدامات تدویر این رشته در چوکات فاکولته را از مدت های مدید بدینسو روی دست گرفته بود که نهایتا در سال ۱۳۹۷ بعداز تعدیل و اصلاح نصاب درسی این رشته فعالیت دیپارتمنت بانکداری درچوکات  فاکولته اقتصاد آغاز گردید.

 

دیدگاه 

        دیپارتمنت امور مالی و بانکی دانشکدۀ اقتصاد از طریق آموزش و تربیت کادرهای مسلکی درزمینه مالی و بانکی  نسل جوان و با ارایه خدمات با کیفیت آموزشی و عملی، خود را موظف می‏داند تا از طریق فراگیری مسایل علمی و عملی دانش مالی و بانکداری ، محصلان رشته این دیپارتمنت را به رشد لازم و همه جانبه درین زمینه برساند.دیدگاه

 

ماموریت

دیپارتمنت امورمالی وبانکی فاکولته  اقتصاد در پرتو قوانین و ولوایح  وزارت تحصیلات عالی کشورمصمم به تولید علم ودانش در زمینه های مالی وبانکداری از طریق آموزش ویادگیری وترویج استفاده از دست آورد های علمی – تحقیقی به سطح وسیع درکشور بطور علمی ونظری میباشد

 

اهداف

  • ارائه خدمات علمی – تحصیلی در بالاترین سطح ممکن برای محصلان و دیگر متقاضیان

  • ارتقای سطوح تحصیلی استادان دیپارتمنت

  • حفظ و ارتقای جایگاه اجتماعی دیپارتمنت

  • انکشاف همکاری های علمی، تحصیلی و تحقیقاتی با مراکز ذیربط در سطح ولایات و کشورها

  • ارتقای مدیریت منابع بشری با تأکید بر جذب، حفظ و انکشاف

Screen Shot 1399-09-14 at 3.47.29 PM.png
Screen Shot 1399-09-14 at 3.47.42 PM.png
illustration-data-analysis-graph_53876-1

معرفی فاکولته اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی ازهر

bottom of page