top of page
Bar Chart

 

پروسهٔ تضمین کیفیت در مؤسسه تحصیلات عالی ازهر 

هدف ومسیر مؤسسه تحصیلات عالی ازهر در اساسنامه و پلان استراتژیک این مؤسسه شرح گردیده است که عبارت از ارائه تحصیلات عالی با کیفیت و مبتنی بر مدیریت با سیستم های پذیرفته شده علمی- تحقیقی در افغانستان وفراتر از آن، با در نظرداشت نیازمندی های متغیر بازار می باشد. کلید دستیابی این هدف را (توسعه یک سیستم تضمین کیفیت مؤثر وکارآمد که باکیفیت تدریس، نحوه آموزش، تحقیق، توسعه نصاب درسی، ترقی ورفاه محصلان به گونه ای که متکی بر دستاورد های علمی تحقیقی باشد) تشکیل می دهد.

قبل از این تضمین کیفیت در مؤسسه، روش های متنوعی را که بر گرفته از مودل های داخل وخارج از کشور است، تجربه می نمود. جهت تدوین این دستور العمل، تضمین کیفیت داخلی در مؤسسه به صورت دقیق توسط شورای علمی مورد بررسی قرار گرفته است که ارزیابی های همه جانبه محصلان از نحوه تدریس و آموزش، تعدیل اوراق امتحان و بازنگری نصاب ها توسط کمیته بازنگری نصاب ها، جزءی ازاین فعالیت ها محسوب میشود. 

در ضمن یک سلسله اقدامات بیرون سازمانی نیز انجام گردیده است که استخدام تفتیش کننده گان بیرونی برای بررسی طرزالعمل ها ومیزان تطبیق آن و پیشنهاد تعدیل در صورت نیاز، بررسی اوراق امتحان، مشارکت تعدادی از استادان ارشد مؤسسات دیگر برای ابراز نظر و پیشنهاد ارتقای بعضی از کارمندان مؤسسه شامل آن می باشد.  روش های قبلی مؤسسه بر نظارت راهنمایی های وارده (ازجانب وزارت تحصیلات عالی) تأکید می کرد و توجه کمی به نتایج آن صورت میگرفت که حوزه اثر بخشی آن ها جهت توسعه مؤسسه تا حد زیادی محدود بود. همچنان از لحاظ کیفی، ظرفیت محدودی برای نظارت پروسه تحصیلی به شیوه ای منظم و اجرای تصمیمات مربوط به کیفیت توسط شورای علمی وجود داشت. برای حل این معضل، رهبری مؤسسه، ریاست تضمین کیفیت را در چوکات مؤسسه ایجاد نمودکه موظف به تدوین دستورالعمل  تضمین کیفیت و چارچوب اجرایی آن گردید.

در سال ۱۳۹۹ پالیسی تضمین کیفیت مؤسسه تدوین و مورد اجرا قرار گرفت. 

این دستورالعمل  به طور واضح، فعالیت ها و رویه های اجرایی پروسه تضمین کیفیت نهاد را بیان می نماید . همچنان ساختار ایجاد شده، ضامن اجرای این دستورالعمل  می باشد. ساختار اداری پروسه تضمین کیفیت شامل ریاست تضمین کیفیت، کمیته های تضمین کیفیت فاکولته ها و دیپارتمنت ها می باشد .

product-quality-assurance-services-500x5
bottom of page