تبارز محصلین مؤسسه تحصیلات عالی ازهر

تبارز محصلین مؤسسه تحصیلات عالی ازهر


با مسرت اخبار میگردد که چهارتن از محصلین طبقه ذکور مؤسسه تحصیلات عالی ازهر که در برنامه رقابتی راه اندازی شده از جانب نهاد حمایت از جوانان برتر میان ۹ دانشگاه در شهر کابل در مورد (طرح بهتر برای کاریابی) راه اندازه گردیده بود، محترم سلیمان نوابی از میان محصلان معرفی شده، حایز مقام برتر گردید.

مؤسسه تحصیلات عالی ازهر این افتخار را به خانواده این نهاد تحصیلی پیشتاز و محصلین عزیز تبریک عرض داشته و تعهد می نماید تا از همه امکانات دست داشته خویش جهت رشد و تقویت استعداد ها و پیشکش نخبه ها برای جامعه استفاده نموده و نقش سازنده خویش را در حوزه اکادمیک ایفا نماید.

از آقای سلیمان نوابی که در زمینه تلاش و زحمات زیادی را متحمل گردیده و از اساتید گرامی که در این زمینه همکاری های بی شایبه نمودند ابراز سپاس داریم. مؤسسه از این دستاورد محصل عزیز درحد امکان تقدیر به عمل میاورد.

همچنان از دست اندرکاران نهاد حمایت از جوانان برتر، نهاد های همکار و شخصیت های بارز که در این پروسه نقش داشتند تشکر و سپاسگذاری میگردد و از نهاد محترم تحصیلی پیام که این برنامه را میزبانی نمودند ابراز امتنان داریم .

موفقیت شما آرزوی ماست ازهر دهلیزی به سوی معرفت